الگوی آستین ساده

1-     ابتدا مستطيل abcd را  يه عرض نصف دور بازو + 2 سانت و صول قد آستين  تا مچ بكشيد و قد آستين تا آرنج را در آن مشخص كنيد.

Free photo hosting by PicturesHot.net

2-     سپس ab و cd را تقسيم بر دو كرده و آنرا e نامگذاري كنيد و آنها را به هم وصل كنيد.

3-     حال از نقطه b به سمت پايين برويد و از همان نقطه  به سمت چپ برويد و آنرا f بناميد.

4-     خط be را تقسيم بر دو كرده و آنرا g بناميد.

5-     سپس از نقطه f به اندازه 1.5 سانت پايين بياييد و آنرا h بناميد.

6-     از نقطه a به اندازه 2 سانت پايين بياييد و آنرا i بناميد.

7-     حال از نقطه e به اندازه 3 سانت بالا برويد  و آنرا j بناميد.

8-     حال نقاط g و h و i و j را به هم متصل كنيد.

Free photo hosting by PicturesHot.net

9-     حال روي خط hg به اندازه 3/1 hg بالا برويد و آنرا m بناميد و از نقطه m خطي عمود بر آن به اندازه 1.5 سانت رسم كنيد و آنرا n بناميد.

10-  حال روي خط hi به اندازه 3/1 hi بالا برويد و آنرا k بناميد و از نقطه k خطي عمود بر آن به اندازه 1 سانت رسم كنيد و آنرا l بناميد.

11-  حال روي خط ji به اندازه 3/1 ji پايين برويد و آنرا o بناميد و از نقطه o خطي عمود بر آن به اندازه 1 سانت رسم كنيد و آنرا p بناميد.

12-  حال روي خط jg به اندازه 3/1 jg پايين برويد و آنرا q بناميد و از نقطه q خطي عمود بر آن به اندازه 1.5سانت رسم كنيد و آنرا r بناميد.

13-  حال دور چهار ضلعي ghij  كمانهايي رسم كنيد كه در گيرنده نقاط p,r,n و l باشد.

Free photo hosting by PicturesHot.net

14-   حال از نقاط  c و d به اندازه 1.5 سانت داخل برويد و آنها را s و t بناميد.

15-  نقاط I و s و نيز g و t را به هم وصل كنيد.

16-  خط gt را تا كنيد و gnhut را رولت كنيد.

17-   سپس خط it را تا كنيد و ilhus را رولت كنيد.

Free photo hosting by PicturesHot.net

18-  حال خط هاي رولت شده را بكشيد.

Free photo hosting by PicturesHot.net

19-  در پايان 1- 1.5 سانت زاپاس اضافه كنيد.

Free photo hosting by PicturesHot.net

20-  الگوي شما به پايان رسيد. در نظر داشته باشيد كه الگوي به دست آمده بايد بزرگتر و يا مساوي دور حلقه آستين شما باشد لذا آنرا اندازه بگيريد و در صورتي كه كوچكتر بود به اندازه آن اوزمان بدهيد. در ضمن قسمتي از آستين كه گودي بيشتري دارد مربوط به جلو مي باشد.

[ یکشنبه ۲۲ فروردین۱۳۸۹ ] [ 8:31 ] [ پریسا ]
[ ]